Algemene Voorwaarden De Wereld Verandert

 

1. Definities

1.1 De Wereld Verandert: De Wereld Verandert is een trainingsbureau dat trainingen verzorgt in opdracht van opdrachtgever. De Wereld Verandert is gevestigd in Rijswijk en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder KVK nummer 70765650, Vestigingsnr. 000039005453.

1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.

1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor De Wereld Verandert of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van De Wereld Verandert valt.

1.4 Klachten: alle gerieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door De Wereld Verandert.

 

2. Toepassing

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten De Wereld Verandert met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen,
workshops, intervisie, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin
van het woord, hierna te noemen “training”.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij
schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

3. Offerte & Opdracht

3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een
training stuurt De Wereld Verandert een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen De Wereld Verandert en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.

3.2 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW,
reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.

 

4. Annulering

4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties
mogelijk tot 14 dagen na aanmelding van de cursus. Indien later een annulering zijn wij genoodzaakt om 100% van de trainingskosten in rekening te brengen.

4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van De Wereld Verandert niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een
nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. De Wereld Verandert kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien De Wereld Verandert bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen, is De Wereld Verandert gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk
contract.

 

5. Betaling

5.1 De Wereld Verandert zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door De Wereld Verandert, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder
enige ingebrekestelling in verzuim. De Wereld Verandert is vanaf de vervaldatum van
de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die De Wereld Verandert redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

 

 6. Auteursrecht
1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende
trainingsmaterialen berust bij De Wereld Verandert en haar trainers. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.

 

7. Aansprakelijkheid
1
De Wereld Verandert verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens De Wereld Verandert door een derde wordt
verzorgd, aanvaardt De Wereld Verandert slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van De Wereld Verandert.
7.2 De Wereld Verandert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie,
tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van De Wereld Verandert.
7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan De Wereld Verandert voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
7.4 De Wereld Verandert is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals
bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
7.5 De Wereld Verandert zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn
verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

 

8. Vertrouwelijkheid
1 De Wereld Verandert behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde
gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
8.2 De Wereld Verandert staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen
uitgezonderd.
8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen
bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt
gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

 

9. Klachten
9.1
Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze
schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar De Wereld Verandert via e-mail: info@dewereldverandert.nl

9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting
van de opdrachtgever.